35 stupňov v tieni alebo ako “nespokojný občan” manipuluje s faktami

Posledné dni mesto Detva zachvátili horúčavy. Teplota okolo 35 stupňov v tieni práve kulminuje v týchto dňoch. To sa odrazilo na stave “nespokojného občana”, ktorý začal písať na svojej web stránke “svoje tvrdenia”:

 

Prvé tvrdenie:

“Ako prvé v tomto článku páni poslanci zaútočili na primátora, že si dovolil neprísť na zastupiteľstvo. Páni poslanci však asi zabudli na to, že toto zastupiteľstvo nebolo plánované a o zvolanie (mimoriadneho) zastupiteľstva požiadali práve oni. V tomto termíne mal však primátor dlhodobo plánovanú dovolenku, a tak ho na zastupiteľstve zastúpil jeho zástupca.”

 

Tvrdenie je lož, lebo primátorovi bola doručená žiadosť o zvolanie mestského zastupiteľstva dňa 17.7.2018. Primátor mal dostatok času zvolať zastupiteľstvo v čase keď bol prítomný na meste, lebo body o ktorých sa malo rokovať si prítomnosť primátora mesta priamo žiadali. Alebo podľa “nespokojného občana” si územný plán mesta, neschopnosť riešiť investičné akcie mesta Detva, alebo určenie počtu poslancov nevyžadujú prítomnosť primátora? Asi nie a lepšie je sa alibisticky vyhovoriť na plánovanú dovolenku. Položme si rečnícku otázku čo bránilo primátorovi mesta zvolať mestské zastupiteľstvo do 27.7.2018? Nič.

 

Druhé tvrdenie:

“Nespokojný občan”, ďalej na na svojej web stránke napísal:

“Územný plán mesta Detva, zmeny a doplnky č.4  bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke mesta v termíne od  9.4.2018 do 11.5.2018, prerokovanie UP s dotknutými orgánmi sa konalo dňa 18.4.2018 o 10,00 hod. na mestskom úrade, kde boli dokonca písomne pozvaní všetci 17 poslanci. A teraz sa podržte. Zo všetkých 17 poslancov prišiel jeden…Neskôr v ten istý deň bolo aj prerokovanie s verejnosťou a to o 16,00 hod., ktoré sa konalo taktiež na mestskom úrade.”

 

Autor článku účelovo “zabudol” napísať, že na prerokovaní Územného plánu mesta Detva, zmeny a doplnky č. 4 s verejnosťou sa zúčastnili minimálne šiesti poslanci ( Šichta, Pavlov, Výbošťok, Baran, Sekereš, Ciglán ) a mali k nemu aj dosť pripomienok. Od tohto momentu nik z poslancov už nemal informáciu čo sa deje s doplnkom č. 4 k územnému plánu mesta Detva, pričom v zmysle stavebného zákona mesto vyhodnotí stanoviská k územnému plánu v spolupráci so spracovateľom. Položme si otázku vyhodnocoval niekto pripomienky poslancov a občanov k návrhu doplnku č. 4, alebo je to podľa  “nespokojného občana” zbytočné? V tejto téme je veľmi zaujímavé aj vyjadrenie prednostu mestského úradu, že súčasné mestské zastupiteľstvo nebude schvaľovať doplnok č. 4. Prečo asi? Má prednosta s nespokojným občanom iný zámer s územným plánom?
To uvidíme veľmi rýchlo.

 

Tretie tvrdenie:

“ Nespokojný občan”, ďalej tiež na na svojej web stránke napísal:

“Uznesenie, ktoré poslanci schválili dňa 14.12.2017 na 31. zasadnutí MsZ bolo totiž nevykonateľné, pretože svojou neopakovateľnou blbosťou to schválili ako kapitálovú dotáciu. Takto poskytnúť z rozpočtu mesta peniaze Technickým službám je totiž v rozpore so zákonom.  A tak primátorovi poslanci pripravili nášľapnú mínu a nasledovalo dlhé preverovanie, ako tieto financie dostať do TS. Ak by totiž primátor poslal peniaze Technickým službám na základe uznesenia, ktoré poslanci pripravili, tak by porušil zákon čo potvrdil aj Protimonopolný úrad SR. Protimonopolný úrad SR dňa 19.4.2018 konštatoval, že poskytnutím dotácie schválenej poslancami na MsZ v Detve č.468/17 zo dňa 14.12.2017 pre Technické služby Detva s.r.o, dochádza mimo iné aj k narušeniu hospodárskej súťaže “

 

Uvedené tvrdenie, je hlboká lož, nakoľko Protimonopolný úrad vo svojom stanovisku zo dňa 19.4.2018 naopak usmerňuje mesto Detva akým spôsobom môže poskytnúť uvedenú dotáciu Technickým službám Detva. Tu je potrebné ešte dodať, že mestu Detva trvalo skoro dva mesiace kým dokázalo aspoň skoncipovať nejakú duchaplnú žiadosť o metodické usmernenie. Typické pre naše vedenie… Taktiež je potrebné dodať, že predstavitelia mesta Detva na mestskom zastupiteľstve dňa 30.4.2018 úmyselne zatajili informáciu o doručení listu Protimonopolného úradu SR na mesto. Nie po zásahu protimonopolného úradu, ale z dôvodu urýchleného riešenia kritickej situácie na TS Detva poslanci dňa 6.6.2018 pozmenili uznesenie aby sa konečne nakúpila technika. Toto sa udialo pred takmer tromi mesiacmi a znova nič, len výhovorky zo strany primátora mesta a jeho hovorcu – “Nespokojného občana”.

 

Klesnú teploty?

Dúfame, že vysoké teploty pominú a “nespokojný občan” nebude písať bludy. Ale keď počujeme, že už dnes chodí po kanceláriách mestského úradu, rozkazuje a kričí na zamestnancov, tak máme obavu, že diagnóza môže byť trvalejšieho charakteru.

 

Kto je “nespokojný občan”?

Nespokojný občan je Ján Šiandor. V Detve známy najmä z konca 80 rokov. Celá Detva hovorí, že stál za rozkrádačkami motorov v PPS Detva. Hovorí sa, že ho zachránila až nešťastná Havlova amnestia. Táto amnestia mala za následok, že boli prepustení nielen politickí väzni ale aj klasickí kriminálnici, čo malo neblahý dopad na následnú kriminalitu na začiatku 90 rokov.

 

Uplynuly roky a primátor Ján Šufliarský si ho zvolil v roku 2014 za viceprimátora mesta Detva. Spájajú sa s ním viaceré škandály. Najmä odpredaj pozemkov mestu Detva po 33 €/m2, kde si nastrčil vlastnú dcéru, aby to nebolo napísané na jeho meno. Od iných občanov mesto vykupuje pozemky maximálne po 10 €/m2. To je šafárenie!!!

 

Tu je dôkaz!

e/ Odkúpenie pozemku od Martiny Šiandorovej
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu

U z n e s e n i e č. 229/12
===================
Mestské zastupiteľstvo v Detve

s c h v a ľ u j e

odkúpenie pozemku vo vlastníctve Martiny Šiandorovej bytom Detva,
a to parcely registra „C“ č. 3908/8 o výmere 326 m², zastavaná plocha
a nádvorie vedenej na LV č. 9922 v celosti, k.ú. Detva, obec Detva, Správa katastra
Detva za kúpnu cenu 33,- €/m². Kúpna cena celkom činí 10.758,- €.

HLASOVANIE :
Prítomní poslanci : 13 /celkový počet poslancov 17/
Neprítomní : Jaroslav Kóňa, Ing. Jozef Krnáč PhD., Mgr. Darina Labáková, Imrich Sekereš
„ za“ hlasoval – MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Vladimír Kučera,
Mgr. Jana Kuzárová, Štefan Lakota, Ján Lalík,
Imrich Murín, Ján Parobek, Milan Porubský, Ján Šiandor, Ing. Ondrej Vrťo,

„ proti“ hlasoval – RNDr. Juraj Bódi, Ing. Roman Vrťo
„ zdržal sa“ hlasovania – Jozef Kulišiak

 

Prečo zavádza a hovorí polopravdy?

Dôvod je jednoduchý. Znova sa stať viceprimátorom a byť pri koryte. Tam, kde sa rozhoduje o zákazkách a znova si zabezpečiť pre seba osobné výhody, tak ako to bolo za jeho šafárenia na mestskom úrade.