Primátor mesta ignoruje zasadnutia mestského zastupiteľstva a znova porušuje zákon!

Primátor mesta Detva Ing. Ján Šufliarsky v priebehu jedného mesiaca dokázal tri krát ignorovať zasadnutie mestského zastupiteľstva v Detve.
 
Prvý krát ignoroval zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 1.8.2018, keď zvolal mestské zastupiteľstvo v čase svojej dovolenky aj napriek tomu, že mal možnosť zvolať zastupiteľstvo v lehote 15 dní. Pre upresnenie na dovolenku nastúpil dva dni pred konaním zastupiteľstva. To znamená, že mal 13 dní na zvolanie zastupiteľstva, ktorého sa mohol zúčastniť. Na uvedenom zastupiteľstve sa mali prerokovať dôležité body a to určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich, informácia o doplnku k územnému plánu a informácia o investičných akciách mesta Detva v roku 2018. O tomto zmarenom zastupiteľstve sme písali v článku http://poslanci-detva.sk/2018/08/primator-zvolal-zastupitelstvo-na-ktore-neprisiel-ocania-sa-citia-podvedeni/
 
Druhý krát ignoroval zasadnutie mestského zastupiteľstva, keď v zmysle Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Detve nezvolal do 14 dní nové zasadnutie mestského zastupiteľstva z dôvodu, že dňa 1.8.2018 na zasadnutí mestského zastupiteľstva klesol počet poslancov pod nadpolovičnú väčšinu, čím zastupiteľstvo stratilo spôsobilosť rokovať.
 

Tretí krát ignoroval zasadnutie mestského zastupiteľstva dnes ( dňa 6.9.2018 ), keď do tohto dňa nezvolal zasadnutie zastupiteľstva o ktoré ho požiadali poslanci, žiadosťou zo dňa 22.8.2018. Touto ignoranciou znova porušil Zákon 369 o obecnom zriadení, ktorý mu ukladá v tomto prípade povinnosť zvolať zasadnutie zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konania.

Z tohto dôvodu podávame podnet na Okresnú prokuratúru vo Zvolene na preskúmanie zákonnosti postupu pána primátora. 

Je veľmi zaujímavé, že pán primátor si zabúda plniť svoje povinnosti ako štatutár mesta, zrejme mu takmer 3000,- EUR plat nestačí. Preto si nabral dalšie funkcie?
 
Zato svoje povinnosti ohľadne vykonávania si funkcie podpredsedu predstavenstva Regionálnej správy ciest B.Bystrica a člena predstavenstva Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti B.Bystrica vykonáva priam vzorovo. Asi je za tieto funkcie lepšie odmeňovaný, alebo má na to iné dôvody? Taktiež pán primátor v poslednom čase radšej sedí na ZMOSe a VÚC ako na zastupiteľstve a mestskom úrade.
 
Zrejme sa drží zásady, že keď to robil dvadsať rokov a prešlo mu to tak to bude robiť naďalej.