Mesto Detva obsadilo nelichotivé 89 miesto v transparentnosti. Primátor hľadá ako vždy vinníka niekde inde.

Transparency International  Slovensko zverejnil na svojej stránke hodnotenie transparentnosti 100 miest na Slovensku. Mesto Detva obsadilo nelichotivé 89 miesto, čo je oproti poslednému hodnoteniu z roku  2016 prepad až o 23 miest.

Jeho hodnotenie  zobrazuje úroveň transparentnosti, obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť v informovaní u 100 najväčších miestnych samospráv.

 

Vychádzali z nasledovných otázok:

  • Kvality informovanosti prostredníctvom webových stránok samospráv (váha 71,8 %)
  • Odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí bežných občanov aj TIS, no podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 9,7 %)
  • Odpovedí samospráv zaslaných v dotazníku TIS na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 14 %)
  • Informácie získané prostredníctvom údajov z EKS (Elektronický kontraktačný systém) (váha 3 %)
  • Hlasnetruby.transparency.sk – Prínosnosť radničných novín pre informovanosť občanov o politike a činnosti samosprávy (Index Benefit): (váha 1,5 %)

 

Všetky otázky a ich vyhodnotenie za mesto Detva je možné si pozrieť na http://samosprava.transparency.sk/profile/M019/2018.

Z uvedených otázok je zrejmé, že otázky boli zamerané hlavne na nastavenie pravidiel zo strany mestského úradu pri zabezpečovaní zvýšenia transparentnosti, obsahu a množstva poskytovaných informácií, kvality protikorupčných mechanizmov a otvorenosti v informovaní verejnosti mesta Detva.

Je smutné, že šéf predvolebnej kampane, pravá ruka pána primátora Šufliarského a zároveň bývalý viceprimátor v článku “Transparentnosť po Detviansky” ako obvykle mieša hrušky s jablkami a nepozná ani základné prvky fungovania samosprávy, a to kto je najvyšším výkonným orgánom mesta, kto vykonáva obecnú správu a kto riadi mestský úrad. Pritom bol 4 roky druhý muž mesta.

 

Pre jeho informáciu zacitujem zo stanoviska Okresnej prokuratúry Zvolen:

“ Podľa § 13 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení predstaviteľom obce a najvyšším orgánom obce je starosta. Podľa § 13 ods. 4 písm c/,e/ Zákona o obecnom zriadení starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Podľa § 16 ods. 3 Zákona o obecnom zriadení riadi prácu mestského úradu. Z vyššie uvedených citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorý okrem iného vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám a rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Z ustanovenia § 11 ods. 4 Zákona o obecnom zriadení nevyplýva aby Mestské zastupiteľstvo mohlo vykonávať pôsobnosť zamestnávateľa, resp. akéhosi nadriadeného pracovníka s rozhodovacou  právomocou voči zamestnancom Mestského úradu resp. delegovať na seba oprávnenia primátora – riadiť prácu zamestnancov Mestského úradu. Mestské zastupiteľstvo môže vykonávať len tie úlohy, ktoré mu zveruje zákon a v ostatných veciach sú kompetencie zverené primátorovi mesta. Výlučne primátor mesta môže zamestnancovi mesta vydávať konkrétne pokyny a úlohy na vykonávanie práce.

 

Z uvedeného je zrejmé, že jedine primátor mesta riadi pracovnú činnosť pracovníkov Mestského úradu a to buď osobne, alebo prostredníctvom prednostu mestského úradu, ktorého opätovne riadi len on. Výhovorky za zlé hodnotenie mesta v rámci manažovania transparentnosti uvedené v článku pána Šiandora sú demagógiou najhrubšieho zrna. Za manažovanie mesta  je v plnom rozsahu zodpovedný primátor mesta Detvy Ing. Ján Šufliarský a jeho neschopný prednosta úradu Ing. Štefan Slemenský.

 

Roman Vrťo

text o používateľovi