Mesto Detva obsadilo nelichotivé 89 miesto v transparentnosti. Primátor hľadá ako vždy vinníka niekde inde.

Transparency International  Slovensko zverejnil na svojej stránke hodnotenie transparentnosti 100 miest na Slovensku. Mesto Detva obsadilo nelichotivé 89 miesto, čo je oproti poslednému hodnoteniu z roku  2016 prepad až o 23 miest.

Jeho hodnotenie  zobrazuje úroveň transparentnosti, obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť v informovaní u 100 najväčších miestnych samospráv.

 

Vychádzali z nasledovných otázok:

 • Kvality informovanosti prostredníctvom webových stránok samospráv (váha 71,8 %)
 • Odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí bežných občanov aj TIS, no podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 9,7 %)
 • Odpovedí samospráv zaslaných v dotazníku TIS na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 14 %)
 • Informácie získané prostredníctvom údajov z EKS (Elektronický kontraktačný systém) (váha 3 %)
 • Hlasnetruby.transparency.sk – Prínosnosť radničných novín pre informovanosť občanov o politike a činnosti samosprávy (Index Benefit): (váha 1,5 %)

 

Všetky otázky a ich vyhodnotenie za mesto Detva je možné si pozrieť na http://samosprava.transparency.sk/profile/M019/2018.

Z uvedených otázok je zrejmé, že otázky boli zamerané hlavne na nastavenie pravidiel zo strany mestského úradu pri zabezpečovaní zvýšenia transparentnosti, obsahu a množstva poskytovaných informácií, kvality protikorupčných mechanizmov a otvorenosti v informovaní verejnosti mesta Detva.

Je smutné, že šéf predvolebnej kampane, pravá ruka pána primátora Šufliarského a zároveň bývalý viceprimátor v článku “Transparentnosť po Detviansky” ako obvykle mieša hrušky s jablkami a nepozná ani základné prvky fungovania samosprávy, a to kto je najvyšším výkonným orgánom mesta, kto vykonáva obecnú správu a kto riadi mestský úrad. Pritom bol 4 roky druhý muž mesta.

 

Pre jeho informáciu zacitujem zo stanoviska Okresnej prokuratúry Zvolen:

“ Podľa § 13 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení predstaviteľom obce a najvyšším orgánom obce je starosta. Podľa § 13 ods. 4 písm c/,e/ Zákona o obecnom zriadení starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Podľa § 16 ods. 3 Zákona o obecnom zriadení riadi prácu mestského úradu. Z vyššie uvedených citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorý okrem iného vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám a rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Z ustanovenia § 11 ods. 4 Zákona o obecnom zriadení nevyplýva aby Mestské zastupiteľstvo mohlo vykonávať pôsobnosť zamestnávateľa, resp. akéhosi nadriadeného pracovníka s rozhodovacou  právomocou voči zamestnancom Mestského úradu resp. delegovať na seba oprávnenia primátora – riadiť prácu zamestnancov Mestského úradu. Mestské zastupiteľstvo môže vykonávať len tie úlohy, ktoré mu zveruje zákon a v ostatných veciach sú kompetencie zverené primátorovi mesta. Výlučne primátor mesta môže zamestnancovi mesta vydávať konkrétne pokyny a úlohy na vykonávanie práce.

 

Z uvedeného je zrejmé, že jedine primátor mesta riadi pracovnú činnosť pracovníkov Mestského úradu a to buď osobne, alebo prostredníctvom prednostu mestského úradu, ktorého opätovne riadi len on. Výhovorky za zlé hodnotenie mesta v rámci manažovania transparentnosti uvedené v článku pána Šiandora sú demagógiou najhrubšieho zrna. Za manažovanie mesta  je v plnom rozsahu zodpovedný primátor mesta Detvy Ing. Ján Šufliarský a jeho neschopný prednosta úradu Ing. Štefan Slemenský.

 

Spájame slušných ľudí pre dobrú vec.

Politika na Slovensku dosahuje svoje dno. Nenávisť a osočovanie ľudí, ktorí majú len iní názor na vec, je úplne bežná prax. Nepočúvame sa, a mnohokrát sa ani nechceme počúvať navzájom. To má za následok nezáujem ľudí o politiku ako takú. Nastáva frustrácia a znechutenie zo správy vecí verejných. Rovnako to platí aj v lokálnej politike na obecnej úrovni. Boli sme zvolení nato, aby sme ťahali za jeden koniec a nie aby sme sa neustále doberali a hádali. Ľudí to unavuje. Aj u nás to platilo, ale snažíme sa to zmeniť. Začali sme sa viac rozprávať a hlavne sa počúvať. Prvou lastovičkou týchto nových vzťahov je riešenie situácie v Technických službách Detva. Už pred rokom sme poukazovali na kritickú situáciu v spoločnosti, ale ako sa hovorí stačí raz vidieť naživo ako sto krát počuť… a tak sme navrhli, aby naša kolegyňa Janka Kuzárová sa stala členkou Dozornej rady spoločnosti. Bol som rád, že náš návrh akceptovala a stala sa dokonca predsedkyňou Dozornej rady. Mohla to odmietnúť a nechať to tak. Ale zobrala zodpovednosť do svojich rúk a nepolitikárčila, ako by to urobili mnohí z nás poslancov. A to sa mi páči.

Od svojho nástupu sa začala podrobne zaujímať ohľadne situácie v spoločnosti. Zvolávala zasadnutia dozornej rady a s kolegami poslancami navrhovali riešenia na záchranu spoločnosti.  Jej postoj k otázke záchrany Technických služieb musím hodnotiť ako vysoko profesionálny a hlavne ľudský. Výsledkom nášho spoločného riešenia je taký, že dozorná rada navrhla mestskému zastupiteľstvu vložiť peniaze do spoločnosti, aby nám spoločnosť neskrachovala. Peniaze sme schválili a teraz musí zasadnúť valná hromada a potvrdiť našu snahu. Inak peniaze neprídu.

Takto si predstavujem našu komunálnu politiku, aby sme spájali slušných ľudí v Detve pre dobrú vec. Teraz sa nám to podarilo. V prospech občanov, zamestnancov a ich rodín. Je načase, aby sme v tom pokračovali ďalej.

 

Aj vás roky niečo trápi v meste a nerieši sa to?

Napíšte nám.

Budeme za Vami stáť.

Roman Vrťo

Riešime problémy občanov na Námestí mieru.

Na poslednom mestskom zastupiteľstve dňa 17.10.2017 sme schválili odkúpenie pozemkov do vlastníctva mesta Detva na sídlisku Námestie mieru o výmere 1.415 m² a v celkovej sume 138 663 €. Ide o pozemky pod panelákmi, prístupovými chodníkmi, cestami a ostatnou infraštruktúrou. V období pred rokom 1989 štát postavil sídlisko v uvedenej lokalite na pozemkoch súkromných osôb a “pozabudol” vykúpiť od týchto osôb ich pozemky. Inak povedané bolo vybudované sídlisko a k nej celá infraštruktúra, ale na cudzích pozemkoch. Po roku 1989 nastal obrovský problém s riešením akýchkoľvek stavebných úprav, nakoľko v zmysle platnej legislatívy pri investičnej výstavbe je potrebné mať vysporiadané okrem iného aj vlastnícke vzťahy na pozemku pod stavbou.

Za posledných 20 rokov to nikto na meste neriešil.

Aj z tohto dôvodu v tejto lokalite nebola po revolúcii urobená žiadna významná oprava. Právom boli a sú obyvatelia nahnevaní. Ak nie sú vysporiadané pozemky, tak mesto nemôže robiť žiadne investičné akcie na cudzom pozemku. To bol aj dôvod prečo sa roky  na Námestí mieru nič nerobilo.

Keď nás oslovili občania, aby sa konečne po 20 rokoch niečo zmenilo, tak sme sa s nimi stretli a vypočuli si ich. Verte nám, nebolo to ľahké počúvanie. Z niekoľko-ročného ping pongu medzi obyvateľmi Kapustníc a mestským úradom boli unavení a my sme chceli tento problém vyriešiť.

Čiastočne sa nám to darí už dnes.

V tomto roku sme vyčlenili na výkup pozemkov pre priority mesta sumu 464 000 € a uložili zamestnancom mesta úlohu, aby pristúpili k rokovaniam o odkúpení pozemkov na sídlisku s pôvodnými majiteľmi. Už spomínaných 138 663 € sme použili pre Námestie mieru. Máme zámer vykúpiť všetky pozemky v tejto lokalite v čo najkratšom čase, aby sme mohli nielen dobehnúť zmeškané opravy na chodníkoch a cestách na Námestí mieru, ale aj ďalej budovať cyklotrasu smerom do starej časti Detvy.

Bez vykúpených pozemkov, další rozvoj v meste nie je možný.

Škoda, že primátor nezačal už pred 20 rokmi vykupovať pozemky, vyšli by nás oveľa lacnejšie a hlavne by obyvatelia Námestia mieru mali už dávno opravené chodníky a cesty.

Preto vysoko oceňujem prístup pracovníčok mesta na oddelení správy majetku, že sa zhostili vykupovaniu pozemkov dobre a odborne.

 

Aj vás roky niečo trápi v meste a nerieši sa to?

Napíšte nám. Budeme za Vami stáť.

 

Na obrázku vidieť vykúpené parcely zelenou farbou a pekne vidieť aká je komplikovaná situácia s vykúpením pozemkov na Námestí mieru.

Poďme sa korčulovať! Kde? Na amfiteáter predsa!

Naše mesto má vidiecky charakter, kde mnoho obyvateľov žije v miestnych častiach ako sú Skliarovo, Kostolná, Stavanisko, Piešť alebo Krné.

Spravujeme kilometre ciest, aby sa obyvatelia týchto miestnych častí dostali po kvalitných cestách domov. Stojí to nemalé finančné prostriedky ale v záujme nášho mesta je, aby rozvoj mesta bol rovnomerný.

Na tento rok sme vyčlenili financie na asfaltovanie a penetrovanie približne vo výške 250 000,- EUR.

Tento rok sme sa zamerali aj na netradičné časti ako napríklad amfiteáter.

Už dlhodobo sa venujeme myšlienke urobiť na amfiteátri oddychové miesto. Začali sme výkupom pozemkov, kedže primátor mesta to 20 rokov neriešil. Bez pozemkov, nie je možný rozvoj v tejto lokalite. V tomto roku sme aj na základe vašich podnetov realizovali asfaltovanie chodníkov na amfiteátri už od kúpaliska po vstupy do hľadiska až k hlavnej ceste. Niekoľko tisíc metrov štvorcových sa v týchto dňoch realizovalo a výsledok je veľmi zaujímavý.

Príďte si zakorčuľovať! Rodičia zoberte svoje deti a využite ešte pár slnečných jesenných dní na príjemné strávenie voľného času na korčuliach bez toho, aby ste boli vystavení nebezpečenstvu cestnej premávky tak ako je to dnes.

Ďakujeme nášmu kolegovi Braňovi Baranovi, že sa venuje tejto téme.

Aj vás roky niečo trápi v meste a nerieši sa to?

Napíšte nám. Budeme za Vami stáť.

„Revitalizácia vnútrobloku A. Hlinku-M. R. Štefánika“ – chceme krajšie sídlisko

Jednou z našich hlavných priorít poslancov je, aby obyvatelia sídliska mohli tráviť voľný čas v príjemnom prostredí plnej zelene. Dnes už nestačí len osadiť náhodne lavičku, o náhodnej výsadbe stromov nehovoriac. Preto sme sa rozhodli, že oslovíme ľudí, ktorí tomu rozumejú aby nám navrhli kompozičné riešenie vnútroblokov.

Vnútroblok „A. Hlinku-M. R. Štefánika“ je prvou lastovičkou, kde začíname pripravovať komplexný návrh, ktorý bude obsahovať návrh mobiliáru, cestičiek, oddchových zón, herných zón a výsadby zelene.

Kedže, všetko je to v štádiu príprav môžete pripomienkovať predkladané návrhy.

Návrhy na diskusiu:

Návrh A

Návrh B 〉

Návrh C 

Návrh D


P.S.: Týmto sa chcem poďakovať pracovníčke mesta pani Chrastinovej, ktorá sa zhostila veci na profesionálnej úrovni. Bodaj by sme mali takých ľudí viac.

Roman Vrťo
poslanec MsZ


Ukážky na inšpiráciu, čo sme dostali od pani Chrastinovej

Kauza „štrky„ pokračuje – podali sme trestné oznámenie

Už vyše roka sa snažíme riešiť vážnu situáciu v Technických službách mesta Detva. Iniciovali sme niekoľko kontrol, ktoré bohužiaľ potvrdili rozkrádanie majetku mesta Detva. Zvolávali sme mimoriadne zastupiteľstvá, ohľadne tejto situácie aby primátor, ako štatutárny orgán spoločnosti, konal.

Bohužiaľ primátor sa len prizerá a vyhovára sa na Dozornú radu, pričom sa nevie postaviť týmto problémom čelom ako sa patrí na štatutára mesta.

Primátor podľa nášho názoru zlyhal a nechráni majetok obyvateľov mesta Detva.

Kedže poslanci sa už nemôžu pozerať na tento alibizmus, rozhodli sa konať vo veci a podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa podľa §62 a §196 Trestného poriadku. Podanie podpísalo 9 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.

Toto podanie na políciu je pre nás dôležité aj z toho dôvodu, že vedenie mesta rozširuje informáciu, že poslanci sú zapletení do rozkrádania štrkov. Kedže je to výmysel, nemáme problém podať trestné oznámenie aby polícia uvedený prípad riadne vyšetrila.

Poslanci MsZ Detva
Imrich Sekereš, Jozef Výbošťok, Ing. Stanislav Šichta, Ing. Dušan Tuček, Branislav Baran, Mgr. Slavomír Ciglan, Mgr. Darina Labáková, Ing. Roman Vrťo, Mgr. Jozef Pavlov

Potvrdenie o prijatí trestného oznámenia

 

 

Cyklotrasa – reakcia na navrhovanú trasu cyklocestičky mestom Detva

Dostali sme mail od nami povereného človeka Rada Červienku ako konzultanta pri návrhu cyklocestičky, ktorý sa roky venuje tejto téme. Doporučili sme ho mestu Detva, aby sme mali navrhnutú cyklotrasu ktorá má zmysel a bude naozaj slúžiť obyvateľom. Tu je jeho reakcia na návrh mesta Detva.

Dobrý deň.

Dostalo sa ku mne trasovanie plánovanej cyklistickej cestičky v Starej Detve.

Žiaľ s trasovania som veľmi sklamaný a je mi už teraz jasné že novú cyklistické cestičku nikto nebude využívať, resp. jej využívanie bude minimálne. Len pri letmom pohľade je jasné, že trasovanie je robené systémom „len aby bolo“ nakoľko samostatná cyklistická cestička bude len ani nie na 1/3 trasy  od píly až po amfiteáter (ostatné je to ťahané ako koridor alebo spoločné s chodcami).

Nechápem dôvod  smerovania poza kostol a tvorenie novej lávky cez potok  a následne ťahanie cez koridor na námestie (a tým vlastne zakážete parkovať autám pri kostole) a nesmerovanie priamo na námestie s úpravou značenia. Alebo  z dôvodu nechcenia preloženia vodovodu blokovať možnosti samostatného cyklistického pruhu či  neuskutočnenia a zjednosmernenia Požiarníckej a tým vytvorenie podmienok pre všetkých.

Žiaľ  musím povedať že sa črtá ďalšie riešenie o ktorom budem hovoriť  ako sa to nerobí.

Ani nejdem žiadať o stretnutie lebo viem žeby ste ho zvolali na termín kedy nemôžem.

Budem dúfať, že niekto tento návrh nikto nikdy nezrealizuje a raz sa toho chytí niekto  kto fakt chce riešiť problém cyklistickej trasy v Starej Detve a trasovanie navrhne tak aby bolo pre všetkých cyklistov.

S pozdravom

Červienka

Myslím si, že aby výsledok bol dobrý a prospešný pre obyvateľom mesta pri akomkoľvek projektovom zámere nestačí vybrať len projektanta. V mnohých prípadoch treba zapojiť aj odbornú a laickú verejnosť. Pri tomto konkrétnom prípade to je nevyhnutnosť.

Roman Vrťo
poslanec MsZ

 

Sporné externé verejné obstarávanie

Verejné obstáravania sa majú robiť transparentne.

A to, že primátor mesta splnomocní externé firmy v plnom rozsahu na verejné obstarávanie pre naše mesto za takmer 3 000 000,- EUR bez možnosti dohliadať na tento proces transparentnosti nepomáha.

Nie je možné aby nikto zo zamestnancov mesta nemal prístup pri otváraní obálok a vyhodnotenia súťaže.

Mrzí ma konfrontačný tón hovorkyne mesta. Alibizmus pretrváva.

Napísaním môjho článku “Rekonštruovať sa má cez leto a nie v zime!” bolo len poukázať na nezmyselnosť rekonštrukcie škôlky v zimných mesiacoch. Pretože všetky práce sa dajú stihnúť aj lete, podobne ako pri rekonštrukcii obdobnej škôlky v Očovej s rovnakými špecifikami. Keď staviam vlastný dom, tiež ho nestaviam v zime, keď môžem v lete. Nechcel som svojim článkom rozdúchať vášne a zlobu, ale len poukázať na zdravý sedliacky rozum, ktorý vraví, že najlepšie sa stavebné práce vykonávajú v letných mesiacoch. Vždy sa snažím riešiť veci v odbornej rovine, bez urážok a stojím si za všetkým čo som napísal. Preto nerozumiem tak konfrontačnému tónu hovorkyne mesta.

Tému pani hovorkyne považujem za uzatvorenú.

Koho zaujímajú podrobnosti a fakty ohľadne plánovania rekonštrukcie 6. Materskej školy v roku 2016, tu sú fakty:

 • V decembri 2015 rozhodlo vedenie mesta aj napriek nesúhlasu ved. odd. školstva p. Gajdošovej, že sa bude rekonštruovať 6.MŠ v rozsahu len jednej triedy, teda prístavba za cca.75.000 €. Viď podpísaná zmluva 440.2015 (otvoriť) s Ministerstvom školstva, kde ministerstvo sa zaviazalo, že na rekonštrukciu poskytne 60.000 €.
 • Jar 2016  – poslanci MsZ upozorňujú na komisiách školstva a výstavby predstaviteľov mesta, že prístavba je v rozpore s názorom ved. odd. školstva p.Gajdošovej. Stotožňujú sa s jej názorom prestavby škôlky komplexne ako nadstavba s 3 miestnosťami. Z jej strany nám bolo vysvetlené, že prístavba má svoje problémy ako napríklad rozvody pod uvažovanou prístavbou, kde by boli ďalšie vynútené investície na prekládku, zmenšenie trávnatej plochy pre deti z čoho by vyplývali ďalšie problémy s legislatívou alebo problematický prístup hasiacej techniky v prípade požiaru. Vedúcu odd. školsta sme podporili a zastali sme sa jej návrhu.
 • Apríl 2016 – pracovníci mesta predložili aktualizáciu rozpočtu na materskú škôlku na 190.000 €, čo sme aj schválili.

 • Jún 2016 – pracovníci mesta navrhli aktualizovať rozpočet vo výške  300.000 € ( príloha rozpočet ) na rekonštrukciu 6.MŠ.

  Následne primátor podpisuje dodatok zmluvy 307.2016 (otvoriť) s ministerstvom školstva, kde sa predlžuje termín použitia dotácie z 31.8.2017 na 31.12.2017 a taktiež rozsah prestavby z prístavby na vybudovania nadstavby v rozsahu 3 miestností. Pre upresnenie miestnosť neznamená automaticky trieda.

 • August 2016 – začatie verejného obstarávania. Od júna do augusta 2016 nikto nerobil na verejnom obstarávaní ohľadne škôlky. Tu sa stratil drahocenný čas 2 mesiace. Inak toto je problém aj iných investičných akcií v meste, kde sa stratil čas.
 • December 2016 – ukončenie verejného obstarávania podpisom zmluvy o dielo 488.2016 (otvoriť), kde je stanovené zo strany mesta ukončenie diela do 120 dní od podpisu zmluvy, teda realizovať práce v zime.

 

Z uvedeného je zrejmé, že poslanci neovplyvňovali rozpočet na prestavbu materskej školy (viď prílohy rozpočtov hore), ale len schvaľovali návrhy pracovníkov mesta a taktiež nezmyselný termín ukončenia stavby do 120 dní od podpisu zmluvy stanovili pracovníci mesta, pričom zmluvu a návrh podmienok verejného obstarávania schvaľoval primátor mesta.

Taktiež neobstojí tvrdenie o termíne štátnej školskej inšpekcii o ukončení stavby do 31.8.2017, nakoľko keby sa zmluva o dielo podpísala 1.5.2017  rekonštrukcia by sa stihla do 31.8.2017 (120 dní realizácie) a škôlka by sa rekonštruovala v letných mesiacoch.

Neobstojí fakt ani o určení výšky kapacity materskej škôlky, nakoľko kapacita bola určená už v zmluve s ministerstvom školstva.

Záver o tom, kto je zodpovedný za realizáciu prestavby škôlky v zimných mesiacoch si už môže čitateľ tohto článku urobiť sám.

Na záver článku by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí stáli za rekonštrukciou tejto škôlky. Taktiež patrí vďaka obom riaditeľkám, učiteľkám a personálu oboch škôlok, že veľmi dobre zvládajú dočasné pomery a starajú sa o detičky aj v týchto ťažkých klimatických podmienkach, keď nám teplota klesá aj počas dňa hlboko pod bod mrazu. Pevne verím, že vášne opadnú a v novom školskom roku sa deti budú tešiť z nových priestorov.

Rekonštruovať sa má cez leto a nie v zime!

Je mi veľmi ľúto tých maličkých detí, ktoré sa teraz v zime tiesnia v provizórnych podmienkach. Rok sme s poslancami bojovali za rekonštrukciu tejto škôlky. Dotáciu na jej prestavbu je možné čerpať až do 31.decembra 2017 a škôlka sa mohla opravovať cez letné prázdniny, tak, ako sa patrí. Zase sa potvrdzuje to, čo hovorím stále, že mestský úrad pod vedením primátora Šufliarskeho nefunguje tak, ako by si to občania zaslúžili.