Občianske hliadky už aj v Detve

Poslanecký návrh na občianske hliadky.

V meste Detva bude od mája 2015 dozerať na bezpečnosť okrem mestskej polície aj občianska hliadka. Je to skúšobný projekt pre mesto, ktorý bude trvať do konca septembra tohto roku. Občianska hliadka bude chodiť označená a v teréne budú v popoludňajších a večerných hodinách. Read More

Poslanecký prieskum – Amfiteáter

Dňa 28 mája sme iniciovali poslanecký prieskum na Amfiteátri s ohľadom blížiacich sa FSP.
Pán Stašák s nami prešiel celý areál a prezentoval nám postup prác. Rekonštruovať sa má hlavne šindlová strecha a oporné stĺpy, ktoré už boli na hrane životnosti.
Nová drevenica pre účinkujúcich s ktorou sa predpokladalo už v tomto roku sa bude realizovať v druhej etape nakoľko podľa vyjadrenie pána Stašáka na komisii výstavby v tomto roku by to mesto nevedelo do začiatku FSP zrealizovať.
Ostáva veriť, že pracovníci mesta zvládnu úlohy, ktoré čakajú pred začatím FSP a náš kultúrny stánok bude znovu pripravený pre návštevníkov.
IMG_20150528_132714
IMG_20150528_133622

Čo je hospodárenie Mesta Detva a aké sme ho mali v roku 2014

Mnoho ľudí sa pýta ako sa darí mestu, či má zdravé financovanie a aký je predpoklad do budúcna. Obyčajný človek, keď si pozrie rozpočet mesta tak tomu málo rozumie, kopec čísiel a názvov. Aby to bolo zrozumiteľnejšie popíšem bližšie význam jednotlivých termínov a nakoniec aj samotné hospodárenie mesta.

Mesto v danom roku hospodári buď v pluse (prebytok) alebo v mínuse (schodok). Rozdiel medzi príjmami (bežnými a kapitálovými) a výdavkami (bežnými a kapitálovými) mesta nám napovie či sme v prebytku alebo v schodku.

Príjmy mesta

Bežné príjmy mesta sú

 • daňové príjmy,

 • príjmy z podnikania a majetku,

 • administratívne poplatky,

 • transfery zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy

 • a granty /sponzorské zmluvy/.

Kapitálové príjmy mesta

 • z predaja vlastného majetku

 • transfery zo štrukturálnych fondov.

Výdavky

Bežné výdavky mesta sú na bežný chod mesta

 • správa,

 • komunálny odpad,

 • školstvo,

 • sociálne veci,

 • dotácie

 • atď.

Kapitálovými výdavkami sú výdavky na obstaranie majetku

 • výdavky na investičné akcie ako napr.

 • výstavba chodníkov.

Finančné operácie

Finančnými operáciami sa realizujú príjmy a výdavky úverov a taktiež sa ním vykonávajú prevody finančných prostriedkov z peňažných fondov.

Zostatok finančných operácií je rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami.

Hospodárenie mesta za rok 2014

Mesto Detva hospodárilo v roku 2014 so schodkom -794.335 € a celkový zostatok finančných prostriedkov Mesta Detva za rok 2014 bol 843.512 €. Tento plusový zostatok finančných prostriedkov vznikol z prebytku finančných operácií za rok 2014, ktorý bol vo výške 1.637.847 €.

Úroveň hospodárenia za rok 2014 zistíme aj porovnaním hospodárenia s rokom 2013 (tab.1), kde sú uvedené príjmy a výdavky Mesta Detva za rok 2014 a 2013 a zostatok finančných operácií za tieto roky.

 

2014

2013

bežné príjmy

8 719 660 €

8 617 944 €

kapitálové príjmy

627 941 €

1 296 551 €

celkové príjmy

9 347 601 €

9 914 495 €

bežné výdavky

7 417 419 €

7 258 276 €

kapitálové výdavky

2 724 517 €

2 560 382 €

celkové výdavky

10 141 936 €

9 818 658

schodok

-794 335 €

95 837 €

zostatok fin. operácií

1 637 847 €

1 166 124 €

 

Tab.1: Príjmy a výdavky Mesta Detva za rok 2014 a 2013 a zostatok finančných operácií /mena €/

Z tejto tabuľky je vidieť, že Mesto Detva po prebytkovom hospodárení v roku 2013 vo výške 95.837 €, skončilo za rok 2014 v schodku -794.335 €.

Pre celkové hodnotenie hospodárenia mesta za príslušný rok je rozhodujúci ukazovateľ prebytok alebo schodok rozpočtu, nakoľko od neho sa odvíja celkové stanovisko zastupiteľstva k celoročnému hospodárenia mesta v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Z tohto dôvodu nie je možné rok 2014 ako veľmi pozitívny, nakoľko po malom prebytku v roku 2013 prišiel dosť veľký schodok v roku 2014. A kde sa to odrazilo? V celkovej dlhovej službe Mesta Detva. Celkové cudzie zdroje /komerčné úvery +úvery ŠFRB/ narástli od 31.12.2012 do 31.12.2014 o 1.585.764 €

Inak povedané, „aby sme mali prebytkový zostatok finančných prostriedkov sme museli brať úvery, inak by sme boli hlboko v deficite“

 

k 31.12.2012

k 31.12.2013

k 31.12.2014

úvery ŠFRB

2 743 316 €

2 639 405 €

3 481 323 €

komerčné úvery

835 610 €

1 975 631 €

1 683 367 €

Spolu celkom

3 578 926 €

4 615 036 €

5 164 690 €

Tab.2:Vývoj dlhovej služby Mesta Detva za roky 2012-2014 /mena €/

hospodarenie2014

Graf.1:Vývoj dlhovej služby Mesta Detva za roky 2012-2014 /mena €/

Dezinformácie o cene tepla

V posledných dňoch začal opäť na sociálnych sieťach diskutovať bývalý viceprimátor Ján Šiandor a verejne šíri dezinformácie, že nové zloženie mestského zastupiteľstva ide dvíhať cenu tepla.

Na stránke svojho syna napísal Ján Šiandor nasledovné:

,,Návrh bude predložený do MsZ a je jedno či to bude o mesiac alebo o 4 mesiace. Môžem so 100% istotou povedať, že pri tejto zostave poslancov bude zvýšenie ceny tepla pre obyvateľov schválené so spätnou platnosťou od 1.1.2015 aj v MsZ.“

O vyjadrenie sme požiadali zástupcu poslaneckého zboru MsZ Detva:

,,Vyjadrenie pána Šiandora je zavádzajúce a nepravdivé. Cenu tepla schvaľuje Valná hromada spoločnosti Bytes s.r.o. A keby si pán Šiandor pozrel obchodný register a štruktúru majiteľov, tak by zistil, že nie poslanci sú členovia Valnej hromady ale len dve osoby a to štatutár mesta Detva (primátor Ján Šufliarský) a majiteľ spoločnosti BIOMASS-ENERGY, s.r.o. pán Martin Malatinec.
Nik iný nemá právo rozhodovať záväzne o cene tepla.
Preto som prekvapený stanoviskom pána Šiandora ako bývalého viceprimátora, že ani za 4 roky vo svojej funkcii nepozná podstatu schvaľovania ceny tepla.”

Len pre úplnosť uvádzame metodiku ako sa určuje cena tepla v SR:

 • výrobca a distribútor tepla (v našom prípade totožná spoločnosť, teda Bytes s.r.o.) urobí cenovú kalkuláciu, ktorá zohľadňuje všetky relevantné náklady na tvorbu ceny, podotýkame že cenu netvorí iba nákup paliva, ale množstvo ďalších faktorov
 • cenovú kalkuláciu predloží Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO), ktoré cenu buď schváli alebo nariadi jeho korekciu.
 • takto schválenú celkovú kalkuláciu zo strany ÚRSO predloží na základe spoločenskej zmluvy na schválenie valnému zhromaždeniu spoločnosti, na ktorom môže zastupovať mesto iba primátor mesta Detva, nikto druhý.
 • zmena ceny na Valnej hromade je platná ak súhlasia obaja spoločníci firmy Bytes s.r.o.

Programové vyhlásenie

Programové vyhlásenie poslancov MsZ v Detve 2015 – 2018

Mesto Detva má svoju históriu, svoju súčasnosť i budúcnosť. Históriu nezmeníme. Súčasnosť len čiastočne. Ale čo môžeme zásadne ovplyvniť je jeho budúcnosť. Vypracovaním programu rozvoja mesta na roky 2015-2018, jeho prijatím a napĺňaním chceme, my poslanci zvolení na nové funkčné obdobie,  prispieť k jeho všestrannému rozvoju a urobiť ho mestom, v ktorom má zmysel a radosť bývať a žiť všetkým generáciám.

Mesto má svoje silné stránky i slabé stránky. Predkladaný program rozvoja  si kladie za cieľ položiť základy na čo najširšie využitie silných stránok a v maximálnej možnej miere eliminovať a odstraňovať slabé stránky, pričom sa sústreďuje na štyri oblasti: zamestnanosť, sociálna infraštruktúra, technická infraštruktúra a občianske mesto.

Zamestnanosť

Miera nezamestnanosti v meste sa pohybuje okolo 16,5%. Je vyššia ako celoštátny priemer. Slabou stránkou je to, že zamestnanosť je tvorená pracovnými pozíciami s nízkou pridanou hodnotou. Mladí, vzdelaní ľudia sa nevracajú po štúdiu späť, lebo nemajú uplatnenie. Zostávajú vo veľkých mestách resp. odchádzajú do zahraničia. Nie je plne využitá kapacita hnedého priemyselného parku v areáli PPS a nie je dobudovaný priemyselný park Trstená. Rovnako nie sú dostatočne využité podmienky pre zamestnanie a samozamestnanie v oblasti cestovného ruchu, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.

Cieľom je vytvoriť podmienky pre investorov, malých a stredných podnikateľov a živnostníkov, aby otvorili nové prevádzky resp. svoju výrobu rozširovali a zamestnali obyvateľov mesta.

Aktivity na dosiahnutie cieľa:

 • dobudovať priemyselný park Trstená, v parku zvýhodniť investorov s výrobou zameranou na vyššiu pridanú hodnotu s menšou materiálovou náročnosťou
 • jednať so súčasnými investormi v hnedom priemyselnom parku PPS H3, zavádzaní projektov v obsahu a rozsahu plánovaných zámerov priemyselného parku
 • zlepšiť propagáciu a spoluprácu v oblasti cestovného ruchu a podporovať  podnikateľov podnikajúcich v tejto oblasti
 • v maximálnej možnej miere využívať mestské podniky pre práce pre mesto
 • spolupracovať so štátnymi inštitúciami, obchodnými a priemyselnými komorami pri hľadaní investorov do priemyselných parkov

 

Sociálna infraštruktúra

Sociálna infraštruktúra, ktorá pokrýva oblasť vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, kultúry, športu a voľného času, starostlivosti o starších ľudí a marginalizované skupiny, má rozdielnu úroveň. Túto oblasť  občan veľmi citlivo vníma a preto jej treba venovať veľkú pozornosť.

Cieľom v tejto oblasti je rekonštruovať a dobudovávať chýbajúcu infraštruktúru, podporovať činnosť klubov pri stanovení jasných pravidiel ich spolufinancovania.

Aktivity na dosiahnutie cieľa:

Vzdelávanie

 • vypracovať koncepciu školstva v meste
 • modernizovať a rekonštruovať budovy MŚ a ZŠ s dôrazom na úsporu energií
 • podporovať moderné a inovátorské vzdelávanie mladej generácie v MŠ, ZŠ, ZUŠ a vyučovanie technickej výchovy v spolupráci so Spojenou školou
 • budovať a rozširovať kapacity predškolských zariadení a finančne zabezpečiť školské kluby
 • riešiť otázku životaschopnosti Centra voľného času
 • centralizovať viaceré obslužné činnosti školských zariadení

Zdravotníctvo

 • dokončiť rekonštrukciu Polikliniky a LDCH
 • vytvoriť podmienky pre otvorenie chýbajúcich špecializovaných ambulancií – cievna, alergiológia, kardiológia, neurológia

Starostlivosť o starších ľudí , sociálne slabšie a marginalizované skupiny

 • rozšíriť formy starostlivosti o starších ľudí a marginalizované skupiny
 • vytvoriť podmienky na zavedenie sociálneho taxíka
 • riešiť dostavbu sociálnych bytov na Štúrovej ulici a výstavbu nájomných bytov
 • zriadiť verejného ochrancu práv dôchodcov

 

Kultúra

 • percentuálne určiť podiel finančných prostriedkov z rozpočtu mesta poskytovaných do oblasti kultúry
 • projekčne pripraviť dostavbu areálu amfiteátra pre vytvorenie „Centra folklóru a ľudových tradícií Slovenska“
 • rekonštruovať samotný amfiteáter v zmysle projektu
 • vyhodnotiť plnenie Koncepcie riadenia kultúry v meste Detva z roku 2006
 • vypracovať celoročný program kultúrno-spoločenských podujatí, aktivít  a činností pre občanov a návštevníkov mesta
 • zabezpečiť transparentné financovanie Folklórnych slávností pod Poľanou
 • dobudovať námestie pred Domom kultúry A.Sládkoviča v zmysle územného plánu zóny
 • riešiť kultúrne vyžitie občanov na Skliarove

Šport a voľný čas

 • obnoviť, rekonštruovať a budovať detské ihriská a malé multifunkčné ihriská na osadách
 • percentuálne určiť podiel finančných prostriedkov z rozpočtu mesta poskytovaných na údržbu športových objektov a činnosť klubov
 • rekonštruovať a modernizovať športové objekty a ihriská
 • vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti výstavby a prevádzky mestskej krytej plavárne

 

Technická infraštruktúra

Technická infraštruktúra zahŕňa prepojovacie a zabezpečovacie prvky pre každodenný život občana – cesty, chodníky, kanalizáciu, vodovod, teplovod, ČOV, skládku KO, IKT siete, verejné priestranstvá. Môžeme konštatovať, že v našom meste je technická infraštruktúra  vybudovaná na dobrej úrovni. Je však potrebné, i v spolupráci s inými subjektmi, modernizovať, rekonštruovať a vybudovať niektoré prvky.

Našim cieľom je modernizovať, rekonštruovať a vybudovať dopravné prvky, zlepšiť starostlivosť o verejné priestranstvá, zvýšiť ochranu životného prostredia a vytvoriť podmienky pre IBV.

Aktivity na dosiahnutie cieľa:

 • zvýšiť starostlivosť o zelené plochy v meste a o jeho čistotu
 • zvýšiť podiel separovaného odpadu a bioodpadu na celkovom zbere KO a riešiť odvoz KO z odľahlých domov na osadách
 • zasadzovať sa o vybudovanie kruhových objazdov na ulici M.R.Štefánika
 • atakovať MV SR v súvislosti s dobudovaním budovy OÚ
 • využívať kapacity centrálneho tepelného zdroja pripájaním existujúcich i nových subjektov
 • budovať technickú infraštruktúru pre IBV
 • upraviť priestory medzi bytovými domami
 • budovať cyklochodníky zabezpečujúce prepojenie v rámci mesta i so susednými obcami
 • vypracovať pasport miestnych komunikácií a na jeho základe vykonať potrebné opravy a rekonštrukcie
 • doplniť a zaktualizovať priestorový a dopravný informačný systém v meste
 • vyčleniť ďalšie plochy pre psičkárov

 

Občianske mesto

Občan mesta musí cítiť, že je jeho súčasťou, že je zabezpečená jeho bezpečnosť, je o dianí v meste informovaný a môže svojou činnosťou a aktivitou ovplyvniť jeho život a chod. V tejto oblasti nás čaká veľa práce. Minimálne sa využívajú moderné technológie na informovanie občanov o činnosti mesta a pri vybavovaní jeho záležitostí. Rovnako starostlivosť o bezpečnosť v meste nie je na dostatočnej úrovni. Do chodu mesta je potrebné ešte viac vtiahnuť komunity, kluby , spolky a združenia, ktorých nie je málo, ale ich spolupráca s mestom i vzájomná spolupráca má rezervy.

Cieľom v tejto oblasti je vytvoriť modernú samosprávu za pomoci širokého využívania  informačno-komunikačných technológií (IKT) v činnosti a pri zvýšení jej bezpečnosti, s podporou vzájomne spolupracujúcich komunít, spolkov, klubov a združení.

Aktivity na dosiahnutie cieľa:

 • zaviesť systém kvality riadenia úradu
 • zaviesť participatívny rozpočet vo výške 1% z podielových daní
 • položiť základy e-mesta t.j. zabezpečiť výkon samosprávy a informovanosť občanov pomocou IKT
 • vo frekventovaných častiach mesta vybudovať wi-fi zóny
 • rozšíriť a modernizovať bezpečnostný systém v meste
 • prehodnotiť činnosť a počet členov Mestskej polície
 • zvýšiť dopravnú bezpečnosť v meste inštalovaním meračov rýchlosti a spomaľovačov na kritických miestach
 • sprehľadniť existenciu miestnych spolkov, kolektívov a združení, umelcov a majstrov tradičných ľudových remesiel na území mesta a vytvoriť neformálne fórum k zlepšeniu ich vzájomnej spolupráce a spolupráce s mestom
 • v spolupráci s poskytovateľmi dopravných služieb optimalizovať dopravu podľa reálnych potrieb občanov

Program iste nerieši všetky problémy, ktoré mesto má. Rieši tie, ktoré  sa podľa nás, poslancov zvolených na obdobie 2015-2018, javia ako prioritné. Samozrejme, keď vznikne požiadavka občanov na riešenie oblasti ktorá skvalitní ich život v našom meste, sme ústretoví týmto problémom sa zaoberať a riešiť ho. Našim heslom je „Pracovať transparentne a čestne“. Predloženie programu rozvoja mesta je prvým krokom k naplneniu tohto hesla